Onze visie

Ons onderwijs is gericht op drie pijlers:

Cruquius-school-haarlem-koninginnebuurt-leidschebuurt-kwaliteit
Internationalisering:  

 

Aandacht in ons onderwijs voor een moderne vreemde taal; Engels. Aandacht voor het omgaan met diversiteit, voor kennis van andere landen en culturen en voor ontwikkelingen in de wereld.

Cruquius-school-haarlem-koninginnebuurt-leidschebuurt-personeelsleden
Eigenaarschap:

 

Kinderen hebben zicht op hun eigen leerproces en hebben invloed op hun leerproces. Onderzoekend leren is een vast onderdeel van het lesaanbod. Daarnaast werken we met portfolio’s. Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben zo zicht op het leerproces en kunnen zelf accenten leggen.

Cruquius-school-haarlem-koninginnebuurt-leidschebuurt-groepsgrootte
Burgerschap:

 

Kinderen zijn een deel van een gemeenschap en leveren daar een actieve bijdrage aan. Kinderen worden begeleid om de executieve functies te ontwikkelen, om zo tot hun talenten optimaal tot bloei te laten komen.

Onze visie

 

“De visie van de Cruquiusschool begint bij het doel dat we voor onszelf hebben gesteld: Leerlingen van de Cruquiusschool stromen na groep 8 uit als krachtige burgers. Zij hebben zelfvertrouwen, zelfkennis en zijn daardoor “een compleet mens”.

Waar wij voor staan

 

Wij geloven dat een school meer moet doen dan haar leerlingen alleen maar cognitieve kennis bijbrengen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er naast een rijke leeromgeving ook een rustige en veilige sfeer hangt in de school en bieden we een duidelijke structuur. We maken afspraken met de kinderen over hoe we met elkaar omgaan. De leeromgeving is uitdagend op cognitief, sociaal, creatief én fysiek gebied. Zo werken we samen aan het ontdekken van onze talenten. Vanuit een veilige basis, in een sfeer waar plezier en geluk steeds centraal staan.

 

Onze blik is naar buiten gericht. We zijn onderdeel van een groter geheel: als kind hoor je bij een gezin, in een klas, bij de school. De school hoort bij een stad, een land, een werelddeel. Er is zoveel te ontdekken. We staan in contact met die wereld. Wij zijn wereldburgers.

Black-crown-cruquiusschool.png

Hoe sluiten onze les methodes aan?

 

Aanvankelijk lezen: Lijn 3. Een methode met een wereld oriënterend karakter
Schrijven: Klinkers, blokschrift
Rekenen: Getal en Ruimte / Gynzy

Taal: Staal

Voortgezet – en Begrijpend Lezen: Atlantis

Daarnaast werkt de Cruquiusschool met IPC en is er veel aandacht voor de Engelse taal. 

Yellow-crown-cruquiusschool

IPC

Cruquius-school-haarlem-koninginnebuurt-leidschebuurt-ipc-logo

IPC

Cruquius-school-haarlem-koninginnebuurt-leidschebuurt-ipc-logo

IPC

 

Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat.

 

We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen. Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.

Waarde(n)vol leren

 

Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

Black-crown-cruquiusschool.png

Engels

Engels

Cruquius-school-haarlem-koninginnebuurt-leidschebuurt-vroeg-vreemde-talen-logo

Op de Cruquiusschool is er veel aandacht voor de Engelse taal.

 

De Engelse taal wordt al vanaf groep 1 aangeboden.

Om onze leerlingen kennis te laten nemen van andere landen en culturen en aandacht te schenken aan ontwikkelingen in de wereld kiezen we voor IPC, een methode waar internationalisering geïntegreerd is met andere vakinhouden.

Yellow-crown-cruquiusschool

Hoe passen wij dit toe?

 

Door de leerlingen toe te rusten met voldoende internationale kennis en vaardigheden om te kunnen communiceren en samenwerken in internationale contexten, bepalen ze hun eigen positie in de wereld. We bereiden hen daarmee goed voor op het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.

 

Het doel is om tijdens meer dan gemiddeld (op reguliere scholen) van de onderwijstijd het Engels als voertaal te gebruiken. De leerkrachten spreken dan Engels tijdens de lessen en begeleiden kinderen ook in het Engels te spreken.  Daarnaast wordt er wekelijks met een ‘native speaker’ in kleine setting, voor het IPC thema relevante, gesprekjes gevoerd.

Gezonde voeding

Gezonde voeding

Opgroeien doe je gezond

 

Willen kinderen opgroeien tot gezonde volwassenen dan is een evenwichtige en gezonde voeding een vanzelfsprekende vereiste. Ouders hebben natuurlijk de eindverantwoordelijkheid als het om gezondheid van kinderen gaat.

 

Aandacht voor gezondheid is echter ook een belangrijke taak van de school. We vinden het belangrijk dat de kinderen op school gezond eten en drinken tijdens de pauzes en de lunch. Ouders geven zelf een ‘verantwoord’ tussendoortje  en lunch aan hun kinderen mee. De school zal de kinderen binnen de lessen voorlichting geven over het belang van gezonde voeding en het verschil tussen gezonde en ongezonde voeding belichten. Snoepen tijdens de lessen is niet toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor traktaties tijdens verjaardagen en feesten. Wij adviseren ‘gezonde’ traktaties, maar laten de ouders vrij in hun keuze. Op de school is kauwgum echter nooit toegestaan.

Wanneer wordt er gegeten?

 

De kinderen eten hun tussendoortje rond 10.30 uur in de klas met de leerkracht.

 

Om 12.00 eten de kinderen hun lunch. Dat gebeurt in de klas, onder de begeleiding van een medewerker van Op Stoom. Als uw kind op school luncht zijn daar kosten aan verbonden. Dit schooljaar zijn die kosten € 1,47 per dag. De kinderen hebben een half uur de tijd om te eten.

Black-crown-cruquiusschool.png