Ouders

Vanaf de eerste dag in het korte bestaan van de Cruquiusschool is er sprake van een prettige samenwerking tussen ouders en school.

MR

Als school waarderen wij ouders enorm. Betrokkenheid, inspraak en participatie van ouders vinden we belangrijk. Interesse van ouders werkt enorm motiverend, zowel voor kinderen als voor leerkrachten en draagt bij aan een positieve sfeer. Ouders en school zien elkaar als educatieve partners. We beseffen dat we een gezamenlijk belang hebben, vanuit een positieve grondhouding met respect voor elkaars opvattingen en begrip voor elkaars positie en met een groeiend vertrouwen in elkaar.
Op school is een medezeggenschapsraad (MR), die gevormd wordt door ouders en leerkrachten. De MR bespreekt beleidszaken die met de school te maken hebben en heeft op onderdelen van het beleid instemmings- en/ of adviesrecht. De MR behartigt daarmee formeel de belangen van allen, die bij de school betrokken zijn. Dit geeft met name ouders de gelegenheid invloed uit te oefenen op het schoolbeleid en de schoolpraktijk. De MR van de Cruquiusschool is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het openbaar primair onderwijs Haarlem (GMR) en oefent langs deze weg ook invloed uit op het bestuur.

In het schooljaar 2023-2024 bestaat de oudergeleding van de MR uit Mattijn van Deelen (voorzitter), Gina Hindriks en Jeroen Braakman. Namens het personeel zitten Susan ten Dolle, Assia Bot en Nickey Mertens in de MR.

De MR is bereikbaar via mr@cruquiusschool.nl

OR

Daarnaast heeft de school ook een ouderraad. De taken van een ouderraad zijn niet wettelijk vastgesteld. De ouderraad houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten op school zoals de sinterklaasviering of de sportdag. Verder zijn de ouders van de OR een klankgroep voor andere ouders. Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage behoort ook tot de taken van de ouderraad.
De Ouderraad vraagt mede namens de school ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders. Deze bijdrage is bedoeld voor extra voorzieningen en activiteiten. Dit gaat om activiteiten die niet tot het reguliere aanbod behoren en dus niet door het ministerie worden betaald. Te denken valt aan het inzetten van een gastdocent, een excursie passend binnen het thema een het aankleden van vieringen binnen de school. In onze ouderbijdrage zit ook de betaling voor de jaarlijkse excursie. De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de MR vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat de school de extra voorzieningen en activiteiten kan blijven organiseren. Het beheer van de ouderbijdrage is een taak van de oudercommissie. Voor dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 100. Als uw kind vanaf januari pas start op school is deze bijdrage € 80.
Yellow-crown-cruquiusschool

De ouderbijdrage maakt het mogelijk

 

Jaarlijks wordt van de ouders een – overigens vrijwillige – ouderbijdrage gevraagd. In het schooljaar 2020-2021 bedraagt deze € 100,00. Dat is inclusief de bijdrage voor het schoolreisje. Met de ouderbijdragen bekostigt de OR allerlei activiteiten en projecten, die boven en buiten het eigenlijke onderwijs uitstijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vieringen of uitstapjes met de klas, passend bij een thema. Zo draagt de OR financieel bij aan het cultuuronderwijs en aan de website van de school. Het bankrekeningnummer van de Ouderraad Cruquiusschool is NL38 RABO 0349 6639 04 t.n.v. M.E.A. Pijlman-Strietman (Stichting Spaarnesant, inzake OV Cruquius), o.v.v. naam van zoon(s) of dochter(s).

Black-crown-cruquiusschool.png