Visie

Visie van de Cruquius 

De visie van de Cruquiusschool begint bij het doel dat we voor onszelf hebben gesteld: Leerlingen van de Cruquiusschool stromen na groep 8 uit als krachtige burgers. Zij hebben zelfvertrouwen, zelfkennis en zijn daardoor een compleet mens.

Wij geloven dat een school meer moet doen dan haar leerlingen alleen maar cognitieve kennis bijbrengen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er naast een rijke leeromgeving ook rustige en veilige sfeer hangt in de school en bieden we een duidelijke structuur. We maken afspraken met kinderen over hoe we met elkaar omgaan. De leeromgeving is uitdagend op cognitief, sociaal, creatief en fysiek gebied. Zo werken we samen aan het ontdekken van onze talenten. Vanuit een veilige basis, in een sfeer waar plezier en geluk steeds centraal staan.

Onze blik is naar buiten gericht. We zijn onderdeel van een groter geheel: als kind hoor je bij een gezin, in een klas, bij de school. De school hoort bij een stad, een land, een werelddeel. Er is zoveel te ontdekken. We staan in contact met die wereld. Wij zijn wereldburgers.

Ons onderwijs is gericht op drie pijlers: 

1: Internationalisering: Aandacht in ons onderwijs voor een moderne vreemde taal; Engels. Aandacht voor het omgaan met diversiteit, voor kennis van andere landen en culturen en voor ontwikkelingen in de wereld.

2: Burgerschap: Kinderen zijn een deel van een gemeenschap en leveren daar een actieve bijdrage aan. Kinderen worden begeleid om de executieve functies te ontwikkelen, om zo tot hun talenten optimaal tot bloei te laten komen.

3: Eigenaarschap: Kinderen hebben zicht op hun eigen leerproces en hebben invloed op hun leerproces. Onderzoekend leren is een vast onderdeel van het lesaanbod. Daarnaast werken we met portfolio’s. Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben zo zicht op het leerproces en kunnen zelf accenten leggen.

Onze lesmethodes sluiten aan bij onze pijlers: Lezen, Rekenen, Schrijven en spelling worden aangeboden via vakgebonden methodes. In het schooljaar 2017-2018 wordt bepaald met welke methodes we gaan werken.

Daarnaast werkt de Cruquiusschool met IPC.

Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen. Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.

Waarde(n)vol leren
Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden -waarde(n)vol leren-  is daarbij onmisbaar.

Tenslotte is er veel aandacht voor de Engelse taal. Het doel is om 20% van de tijd het Engels als voertaal te gebruiken. De leerkrachten spreken Engels tijdens de lessen en begeleiden kinderen ook in het Engels te spreken. We maken geen gebruik van Native speakers. Om de kwaliteit van het aanbod te garanderen, werken we aan het behalen van een keurmerk: Early Bird.